จป คือใครมีหน้าที่อะไร กิจการใดต้องมี และ การอบรม จป

เราเคยสงสัยไหมว่า จป นั้น คือใครและมีหน้าที่อะไร สถานกิจการไหนที่จะต้องจัดให้มี จป บ้าง วันนี้เรามีคำตอบเกี่ยวกับ จป ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดความปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานโดยเริ่มจาก

 

 

จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถแบ่งออกตามระดับได้ทั้งสิ้น 5 ระดับได้แก่

 1. จป บริหาร
 2. จป วิชาชีพ
 3. จป เทคนิคขั้นสูง
 4. จป เทคนิค
 5. จป หัวหน้างาน

โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นายจ้างจะต้องทำการส่งลูกจ้างไปอบรม จป กับหน่วยฝึกบอบรมที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทำการฝึกอบรมและขั้นทะเบียนการเป็น จป ในแต่ละระดับให้ถูกต้อง

 

 

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างานได้แก่

 1. เหมืองแร่ ปิโรเคมี
 2. โรงงาน คลังสินค้า
 3. ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 4. ลจิสติกส์
 5. สถานีบริการน้ำมัน
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. LAB กายภาพ
 11. สถานบันเทิง การกีฬา
 12. LAB เคมีชีวภาพ
 13. สำนักงานสนับสนุน 1-12
 14. กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

หากโรงงานหรือสถานประกอบกิจการใดไม่ทำหรือปฏิบัติตามนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กิจการต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

หัวข้อการอบรม หลักสูตร จป นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 วัน 12 ชั่วโมงดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน
 2. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 4. การป้องกันและควบคุมอันตราย

การฝึกอบรม จป ออนไลน์ปัจจุบันนั้นสามารถอบรมผ่านทางออนไลน์ได้แล้วซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขั้นเพราะไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยฝึกอบรมช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน  ค่าอาหารระหว่างการเดินทางและค่าที่พัก อบรม จป หัวหน้างานออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ หลังผ่านการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อย