จป คือใครมีหน้าที่อะไร กิจการใดต้องมี และ การอบรม จป

เราเคยสงสัยไหมว่า จป นั้น คือใครและมีหน้าที่อะไร สถานกิจการไหนที่จะต้องจัดให้มี จป บ้าง วันนี้เรามีคำตอบเกี่ยวกับ จป ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดความปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานโดยเริ่มจาก

จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถแบ่งออกตามระดับได้ทั้งสิ้น 5 ระดับได้แก่

  1. จป บริหาร
  2. จป วิชาชีพ
  3. จป เทคนิคขั้นสูง
  4. จป เทคนิค
  5. จป หัวหน้างาน

โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นายจ้างจะต้องทำการส่งลูกจ้างไปอบรม จป กับหน่วยฝึกบอบรมที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทำการฝึกอบรมและขั้นทะเบียนการเป็น จป ในแต่ละระดับให้ถูกต้อง

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างานได้แก่

1.เหมืองแร่ ปิโรเคมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.โลจิสติกส์

5.สถานีบริการน้ำมัน

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.LAB กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา

12.LAB เคมีชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

หากโรงงานหรือสถานประกอบกิจการใดไม่ทำหรือปฏิบัติตามนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กิจการต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หัวข้อการอบรม หลักสูตร จป นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 วัน 12 ชั่วโมงดังนี้

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

2.กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

4.การป้องกันและควบคุมอันตราย

การฝึกอบรม จป ออนไลน์ปัจจุบันนั้นสามารถอบรมผ่านทางออนไลน์ได้แล้วซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขั้นเพราะไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยฝึกอบรมช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน  ค่าอาหารระหว่างการเดินทางและค่าที่พัก อบรม จป หัวหน้างานออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ หลังผ่านการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อย